Perioada Campaniei 22.08.2023 – 29.08.2023

Capitolul 1. Organizatorii

1.1.  Campania Sampling Doncafe Selected Crema 28g (”Campania”) este organizata si desfasurata de catre Strauss Romania SRL, societate romana, cu sediul in Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14081/1994, cod unic de inregistrare  RO5990561, reprezentata prin Marius Melesteu in calitate de Director General si Cristina Necula in calitate de Director Financiar, denumita in continuareOrganizatorul

1.2.  Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile acestui regulament oficial, denumit in cele ce urmeazaRegulamentul”.

 1. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe site-ul https://strausscoffee-pro.ro/regulament-mostre-doncafe-freshful/  de asemenea regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator (i) in baza unui apel telefonic 021.272.15.00, tarif normal, intre orele 08:30-17:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, sau (ii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.
  1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.
  1. Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau caz fortuit.
  1. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.
  1. Participarea la aceasta Campanie se face pe baza acceptarii Regulamentului de catre participanti. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Capitolul 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei

2.1. Campania Sampling Doncafe Selected Crema 28g se va desfasura in perioada 22.08.2023 – 29.08.2023 regulamentul fiind publicat https://strausscoffee-pro.ro/regulament-mostre-doncafe-freshful/ 2.2. Campania este organizata si se desfasoara prin intermediul platformei on-line accesibila https://freshful.ro, apartinand EMAG RETAIL SRL cu sediul in Orașul Voluntari, Șos. București – Nord nr. 15-25, Parcul de Birouri Swan, Clădirea A (Windsor Building), etaj 4, Județul Ilfov, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J23/2852/2021, având cod unic de înregistrare fiscală RO44231872[MG1] ], in continuare denumit ,,Magazin(ul) Participant“.

Capitolul 3. Drept de Participare

 1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara in Romania, care sunt inregistrati pe website https://freshful.ro si achizitioneaza produse din Magazinul Participant pe Perioada Campaniei. Toate conditiile enumerate trebuie indeplinite la data inceperii Campaniei.

Capitorul 4. Marcile si Produsele Participante

 1. La aceasta Campanie vor participa produsele Doncafe Selected Crema 28g numit in cele ce urmeaza „Sampling”. Valoarea totala a Produselor oferite in cadrul acestei Campanie este de 6000 lei.

Capitolul 5. Mecanismul Campaniei

 1. Pentru a beneficia de Sampling, participantii trebuie sa achizitioneze produse din Magazinul Participant pe perioada Campaniei.
  1. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui participant de a intra in posesia produsului sampling.
  1. Produsele se vor acorda in ordinea primirii comenzilor, in limita stocului disponibil. Organizatorul nu se obliga sa suplimenteze stocul, in cazul in care stocul disponibil se epuizeaza inainte de data de 22.08.2023, orele (ultima zi de inscriere) 23:59.

Capitolul 6. Litigii si legea aplicabila

 1. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre participantii,  pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.Legea aplicabila acestui Regulament este legea romana.

Capitolul 7. Incetarea Campaniei

 1. Campania inceteaza prin urmatoarele modalitati: prin ajungere la termen; prin aparitia unui caz de forta majora; din motive independente de vointa Organizatorului de a continua Campania, cum ar fi epuizarea stocului de produse de sampling; prin decizia Organizatorului.
  1. In situatiile prevazute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligatie fata de Participanti, cu privire la returnarea unor sume si/sau plata unor sume cu titlu de despagubire.

Capitolul 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Organizatorul nu prelucreaza date cu caracter personal ale participantilor.

Capitolul 9. Forta majora

 1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
  1. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie pe pagina  https://strausscoffee-pro.ro/regulament-mostre-doncafe-freshful// in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

Capitolul 10 Diverse

 1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.  Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: catre Strauss Romania SRL, societate romana, cu sediul in Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/14081/1994, cod unic de inregistrare  RO5990561, in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data la care a luat nastere situatia contestata. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamantie.
  1.  Produsele de sampling vor fi livrate Magazinului Participant anterior datei de incepere a Campaniei. Magazinul Participant va pune la dispozitia Organizatorului, ulterior incetarii Campaniei documente din care sa reiasa ca produsele de sampling au fost utilizate in comenzile persoanelor fizice.
  1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre  instantele judecatoresti din Bucuresti.
  1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.  

ORGANIZATOR:

Strauss Romania SRL

Marius Melesteu                                                                                                                Cristina Necula

Director General                                                                                                               Director Financiar


SUS