Notă de informare foști angajați

Noul Regulament General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 numit in cele ce urmeaza “Regulamentul” a intrat în vigoare la data de 25 mai 2018.

 

Strauss Romania, societate comerciala, inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51 (fosta Theodor Pallady 54-56) 032368, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14081/1994, Cod Unic de Inmatriculare RO5990561, avand numar de operator de date cu caracter personal 3255, numita in continuare “Societatea” efectueaza operatiuni de colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal

 

In situatia in care ati fost angajat al Strauss Romania SRL, va aducem la cunostinta ca Societatea noastra este conștienta de obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului și se angajează să proceseze toate datele cu caracter personal pe care le deținem despre Dvs. în mod sigur și transparent.

 

Această notă de informare stabilește, în conformitate cu Regulamentul:

 

 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem despre Dvs;
 • Scopurile si temeiurile în care folosim datele Dvs. cu caracter personal;
 • Cât timp le păstrăm?
 • Ce drepturi aveti?
 • Alte informații relevante despre datele Dvs. cu caracter personal.

 

 1. Categorii de date cu caracter personal

Categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem despre Dvs. pot include: fotografii/filme, CV-ul și referințele Dvs., contractul individual de munca și orice modificări aduse acestuia (acte aditionale); corespondența cu sau despre Dvs.: de exemplu, cererile Dvs de a va elibera adeverinte, adrese, s.a către diferite autoritati sau companii (adeverinte de asigurat, adeverinte de venit, s.a) corespondenta electronica profesionala, informațiile necesare pentru salarizare, beneficii și cheltuieli; detalii de contact de urgență; cereri de concediu de odihna, certificate medicale (concediu medical), cereri de concediu profesional, cereri de concediu fara plata și alte absențe, s.a; informațiile necesare pentru monitorizarea egalității de șanse și înregistrări referitoare la istoricul carierei Dvs., cum ar fi înregistrările de formare, evaluările, alte măsuri de performanță și, după caz, înregistrări disciplinare și plângeri.

2.       Scopul și temeiurile prelucrării In perioada in care ati fost angajatul Societatii, au existat mai multe moduri în care am folosit datele Dvs.

Dupa incetarea raporturilor de munca, Societatea are in continuare obligatia legala de a va pastra datele cu caracter personal ce formeaza dosarul Dvs de personal in baza legislatiei in vigoare (temei de prelucrare – obligatie legala).

 

De asemenea, este util si necesar să păstrăm datele Dvs. după incetarea raporturilor de munca si pentru situatiile in care solicitati Societatii emiterea de adeverinte sau copii ale documentelor din dosarul de personal. (temei de prelucrare – obligatie legala)

De asemenea, este util si necesar să păstrăm fotografiile si filmele de la evenimentele companiei pentru promovarea mediului de lucru si a valorilor Strauss Romania SRL prin diferite comunicari  administrare informații de interes pentru angajați atunci cand este necesar (temei de prelucrare interes legitim al Societatii).

Mai mult, trebuie sa pastram datele Dvs. pentru solutionarea oricaror litigii care ar putea apărea în legătură cu Dvs. (temei de prelucrare interes legitim al Societatii).

 

 1. Colectarea datelor cu caracter

Societatea a colectat datele cu caracter personal in principal de la dvs. Anumite informatii despre activitatea Dvs. deriva din utilizarea sistemelor Societatii, precum si din interactiunile cu colegii si alte persoane aflate in legaturi cu Societatea (ex: societati din sectorul de dezvoltare personala si profesionala, audit, servicii juridice, s.a).

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

In cazul unor solicitări legitime, datele vor fi transmise către autorităţile statului la solicitarea acestora cu respectarea prevederilor legale. De asemenea, datelor Dvs pot fi transmise catre consultanti ai Societatii (fiscali, juridici, experti, s.a) in situatia aparatiei unor cauze care ar putea conduce/au condus la existenta unor litigii in legatura cu Dvs.

 1. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele Dvs. cu caracter personal nu sunt transferate în străinătate.

 1. Durata prelucrării

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioadă de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus.

În cazul în care Societatea va stabili că are un temei legal de a prelucra datele Dvs. cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

 1. Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării

Odată ce Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

 1. Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri. Pot fi create profiluri pentru anumite prelucrari, precum evaluare si promovare, dar nu sunt luate decizii automatizate.

 1. Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

Societatea va prelucreaza datele cu caracter personal numai in scopurile si sub temeiurile mentionate in prezenta Nota de informare.

 1. Securitatea prelucrării datelor

Societatea vă informează prin prezentul că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

 1. Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;

Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;

Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să utilizați formularele disponibile la dep. Resurse Umane sau să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: protectiadatelor@strauss-group.ro

 1. Responsabilul cu Protecția Datelor

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Responsabilul cu Protecția Datelor care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contact: protectiadatelor@strauss-group.ro si/sau la urmatoarea adresa: Bucuresti, sector 3, Strada Nicolae Teclu nr. 51, cod postal 032368.

 

 

 

 

 

SUS