Informare pentru recrutare

Nota de informare privind politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, in cadrul procesului de recrutare si selectie

 

STRAUSS ROMANIA S.R.L., cu sediul în București, str. Nicolae Teclu 51, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/14081/1994, având cod unic de înregistrare RO5990561, în calitate de operator („Societatea”), dorește să vă informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul anumitor operațiuni realizate de Societate în scopurile specificate mai jos.

 1. Scopul si temeiul prelucrării

Prezenta notă de informare se referă la calitatea dumneavoastră de candidat. Prelucram datele personale pentru a initia si desfasura procesul de recrutare si selectie, pentru a evalua si lua o decizie cu privire la potrivirea dumneavoastra pentru un anumit post in cadrul Strauss Romania (incluzand si aplicarea de teste profesionale si psihometrice), precum si pentru a va informa cu privire la oportunitatile de angajare in cadrul companiei noastre. Vom folosi, de asemenea, datele personale, pentru a indeplini cerintele si obligatiile legale ce ne revin.

Temeiurile pentru prelucrarea datelor dvs sunt :

  Scop Temei
1 Recrutare si selectie Interes legitim
2 Retentie pentru selectii viitoare Consimtamant
3 Verificarea si/sau solicitarea referintelor si recomandarilor de la angajatorul actual/fostul angajator Consimtamant
44 Documentare prestare serviciu furnizori (agentii de recrutare) Obligatie legala

 

 1. Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Strauss Romania în scopurile specificate mai sus si vor acoperi următoarele:

 • Date pe care le furnizati in CV sau alte formulare specifice privind aplicarea pentru un anumit post, (cum sunt date de identificare – nume, prenume, data și locul nașterii, domiciliul, naționalitatea, date legate de educație, pregătire profesională, calificări, experiență profesională anterioară, funcție, preferințe (hobby-uri), fotografie, abilitati, competente.

 

 • Date colectate pe durata procesului de recrutare si selectie, legate de evaluarea dumneavoastra (inclusiv teste profesionale si psihometrice) si corespondenta cu dumneavoastra.

 

 • Pentru candidații admiși pe poziții vacante se lansează o ofertă de angajare, prin care se solicită și furnizarea anumitor documente în vederea angajării, odată cu acceptarea ofertei: copie CI – date cu caracter personal din CI, inclusiv CNP, fotografie tip CI/ pașaport – imagine, controlul medical la angajare – date privind starea de sănătate (prin rețeaua Regina Maria).

 

 1. Date referinte: nume, prenume, functie, angajator, tel si/sau adresa mail. Colectarea datelor cu caracter personal

Aceste informatii sunt fie furnizate de dumneavoastra, fie obtinute de la terte parti prin procesul de recrutare fie create de noi in timpul procesului de recrutare si selectie.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Strauss Romania utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre aceștia au calitatea de persoane împuternicite de operator, care desfășoară activități de recrutare si selectie de personal sau servicii medicale pentru eliberarea fisei de aptitudine sau evaluarea profilului de personalitate pentru a decide adecvarea la postul vacant. Acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate. Unii dintre aceștia sunt terțe părți care nu au rolul dea prelucra datele, însă au acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea, cum ar fi societăți care asigură întreținere tehnică, auditori financiari sau juridici.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi: ANAF, Politie, ANOFM, s.a.; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată ; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

 1. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, pentru functiile care raporteaza sau colaboreaza cu Strauss Group, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Societate într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).

Datele cu caracter personal enumerate în această notă de informare \sunt transferate către Israel. Societatea va utiliza următoarele mecanisme pentru a asigura garanțiile solicitate prin GDPR: Decizia Comisiei Europene pentru stabilirea caracterului adecat al nivelului de protectie, care poate fi consultata la: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0061&from=RO .

 1. Durata prelucrării

Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioadă de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Strauss Romania va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade:

  Scop Durată
1 Datele personale pe care ni le-ati furnizat in mod direct, necesare procesului de recrutare si selectie la încetarea procesului de recrutare pentru poziția pentru care ați aplicat, daca nu se aplica scopul 2.
2 Retentie pentru selectii viitoare pentru o perioadă de 2 (doi) ani de zile de la data exprimării acordului Dvs. ;
3 Verificarea si/sau solicitarea referintelor si recomandarilor de la angajatorul actual/fostul angajator la încetarea procesului de recrutare pentru poziția pentru care ați aplicat ;
2 Datele personale si orice alte informatii furnizate prin intermediul agentiilor de recrutare si selectie 6 ani conform prevederilor Codului Fiscal
     

 

 1. Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterge în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

 1. Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

 1. Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

În cazul în care nu doriți să vă exprimați acordul, vă informăm că:

 • În condițiile în care ați aplicat pentru o pozitie specifică deschisă, vă informăm că la încetarea procesului de recrutare pentru poziția pentru care ați aplicat, datele dumneavoastră vor fi șterse si prin urmare nu vor fi incluse în baza noastră de date în scop de recrutare. De asemenea, dacă utilizați opțiunea de retragere a consimțământului, începând cu acel moment datele dumneavoastră vor fi șterse din baza noastră de date în scop de recrutare.
 • În condițiile în care ați aplicat considerând oportunități viitoare, vă informăm că în termen de 30 zile datele dumneavoastră vor fi șterse și prin urmare nu vor fi incluse în baza noastră de date în scop de recrutare.
 1. Securitatea prelucrării datelor

Societatea vă informează prin prezentul că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

 

 1. Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter
 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;
 5. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 8. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm adresați o solicitare în scris, datată și semnată la adresa: STRAUSS ROMANIA S.R.L., cu sediul în București, str. Nicolae Teclu nr. 51, sector 3 sau prin e-mail la: protectiadatelor@strauss-group.ro.

 1. Responsabilul cu Protecția Datelor

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Responsabilul cu Protecția Datelor, care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contract:  protectiadatelor@strauss-group.ro

SUS